مهندسین مشاور پارس ایستا شرق

پارس ایستا شرق

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: عباس جواهری
تلفکس: ۳۶۲۲۲۸۵۰
نشانی: دکتر حسابی شمالی ۴۱/۵- پلاک ۲۹- طبقه منفی۱
پایه