مهندسین مشاور پارت اندیشه سپهر

پارت اندیشه سپهر

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدير عامل: محمد صرافیان
تلفن: ۸-۳۵۰۹۱۷۳۶ فکس: ۳۵۰۹۱۷۳۸
نشانی: برونسی۲۲(خیابان گلدیس)- گلدیس۱۶- بین گلدیس۱۶.۱و۱۶.۳- جنب ورودی پارکینگ مجتمع رژین اسپروز- پلاک۷- زنگ وسط
پایه: ۳