مهندسین مشاور وراز

وراز

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: اعظم خسروجردی
تلفن: ۳۷۶۷۵۱۷۱ – ۳۷۶۷۰۵۰۴ فکس: ۳۷۶۵۲۶۰۸
نشانی: بلوار سجاد- بزرگمهر جنوبی۲۲- پلاک۵- طبقه ۱- واحد۱۰۱
پایه:۲