مهندسین مشاور هیدروپی میراب شمس

هیدروپی میراب شمس

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: وحید بزدانی
تلفن: ۳۶۰۷۷۳۲۲  فکس: ۳۶۰۸۶۱۸۵
نشانی: بلوار امامت- امامت ۳۱- پلاک ۷۶
پايه: ۳