مهندسین مشاور هیدروپی میراب شمس

هیدروپی میراب شمس

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیر عامل: وحید یزدانی
تلفن: ۳۶۰۷۷۳۲۲ فکس: ۳۶۰۸۶۱۸۵
نشانی: بلوار امامت-امامت ۳۱- پلاک ۷۶- طبقه اول
پايه: ۳