مهندسین مشاور هیدروتک توس

هیدروتک توس

تخصص: محیط زیست
مدیر عامل: مهدی خدیوی
تلفکس: ۳۸۷۱۹۳۵۶- ۳۸۷۱۹۲۳۷     
نشانی: پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد- ساختمان شهید مقصودلو- واحد ۳۰۷
پايه: ۳