مهندسین مشاور هترا نقش پارس

هترا نقش پارس 

تخصص: ساختمان های آموزشی ، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: احسان معمارزاده طهران
تلفن : ۳۸۵۸۳۷۵۱
نشانی: کوهسنگی. ساختمان زیست خاور.طبقه۱۲.واحد۱۲۰۷
پایه:۳