مهندسین مشاور هترانقش پارس

هترا نقش پارس 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: احسان معمارزاده طهران
تلفن: ۳۸۵۸۳۷۵۱
نشانی: کوهسنگی. ساختمان زیست خاور.طبقه۱۲.واحد۱۲۰۷
پایه: ۳