مهندسین مشاور نوین نقش پاژ مطلق

نوین نقش پاژ مطلق

تخصص: فتوگرامتری تک ظرفیتی اضافی

مدیرعامل: هوشنگ رنجبران

تلفکس: ۳۶۰۱۵۵۳۱

نشانی:وکیل آباد۲۵(فرهنگ۲۴)-شیخ مفید۱۱-پلاک۳۷۶.۰۰۱-طبقه۳

پایه: ۳