مهندسین مشاور نویان بهینه

نویان بهینه

تخصص: بهینه سازی انرژی
مدیر عامل: مرتضی تقوائی حسین زاده
تلفکس: ۳۸۶۵۶۵۷۷ 
نشانی: بلوار وکیل آباد- حافظ ۱۹- چراغچی۲۷(پیروزی۵۹) شهید رحیم زاده۳ -پلاک ۵
پايه: ۳