مهندسین مشاور نقش پژوهان اترک

نقش پژوهان اترک

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: مسعود دباغ
تلفن : ۳۷۶۶۲۴۴۲ فکس: ۳۷۶۶۲۴۴۳
نشانی: بلوار سازمان آب- شهید صادقی ۲۰- پلاک ۲ – واحد۱
پایه: ۳