مهندسین مشاور نقش پژوهان اترک

نقش پژوهان اترک

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: مسعود دباغ
تلفن: ۳۷۶۶۲۴۴۲ فکس: ۳۷۶۶۲۴۴۳
نشانی: بلوار شهید صادقی- شهید صادقی ۲۰- پلاک ۲ – واحد۱
پايه: ۳