مهندسین مشاور نقش آژند مهر

نقش آژند مهر

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: فهیمه منتصری
تلفن: ۰۹۱۵۳۱۱۲۵۴۰
نشانی: نوفل و شاتو ۱۰/۴- پلاک ۱۱۰- طبقه همکف
پایه: ۳