مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: تاسیسات آب و فاضلاب
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷  فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱
نشانی: بلوار سازما ن آب– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاک ۲۵
پايه: ۳