مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: نقشه برداری زمینی
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱
نشانی: بلوار شهید صادقی– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵
پايه: ۱