مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: حفاظت، مرمت و احیاء آثارتاریخی- باستانی
مدیرعامل: حسین توانایی
تلفن: ۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۳۹۱۱۵
نشانی: ملک آباد ۹- نسترن ۷- پلاک ۳۶
پايه: ۳