مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: حفاظت، مرمت و احیاء آثارتاریخی- باستانی
مدیرعامل: حسین توانایی
تلفن: ۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱
آدرس: بلوار سازمان آب(شهید صادقی) – شهید صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاک ۲۵
پايه: ۳