مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: شبکه توزیع ایستگاه های کاهش فشار گاز
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۳۹۱۱۵
نشانی: ملک آباد ۹- نسترن ۷- پلاک ۳۶
پايه: ۲