مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: تاسیسات بالادستی روزمینی نفت و گاز
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱
نشانی: بلوار سازمان آب(شهید صادقی)– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵
پايه: ۳