مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: راهسازی
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱
نشانی: بلوار سازما ن آب– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵
پايه: ۳