مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷  فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱
نشانی: بلوار سازمان آب (شهید صادقی)– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵
پایه: ۳