مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷  فکس: ۳۷۶۳۹۱۱۵
نشانی: ملک آباد ۹- نسترن ۷- پلاک ۳۶
پایه: ۳