مهندسین مشاور نقش آوران طوس

نقش آوران طوس

تخصص: سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
مدیر عامل: حسین توانایی
تلفن: ۸۰-۳۷۶۷۹۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۹۷۸۱
نشانی: بلوار سازما ن آب (شهید صادقی)– شهيد صادقي ۱۴- نبش هجرت ۲ – پلاك ۲۵
پایه: ۱ و ۲