مهندسین مشاور نقشان

نقشان

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: ناصر محسنی
تلفن: ۳۷۶۷۶۷۷۷  فکس:۳۷۶۷۶۷۷۸
نشانی: بلوار فردوسی–آپارتمانهای مرتفع، پشت بلوک۱۱، طبقه همکف
پایه:۳