مهندسین مشاور نقشان

نقشان

تخصص: ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
مدیر عامل: ناصر محسنی
تلفن : ۳۷۶۷۶۷۷۷ فکس: ۳۷۶۷۶۷۷۸
نشانی: بلوار فردوسی– فردوسی۱- مجتمع آپارتمانهای مرتفع، پشت بلوک۱۱، طبقه همکف
پايه: ۳