مهندسین مشاور نقشان

نقشان

تخصص: شهرسازی
مدیر عامل: ناصر محسنی
تلفن: ۳۷۶۷۶۷۷۷ فکس:۳۷۶۷۶۷۷۸
نشانی: بلوار فردوسی– فردوسی۱- مجتمع آپارتمانهای مرتفع، پشت بلوک۱۱، طبقه همکف
پايه: ۳