مهندسین مشاور نقشاب شرق

نقشاب شرق

تخصص: حفاظت و مهندسی رودخانه
مدیر عامل: محمد حسین زاده هرویان
تلفن: ۳۸۸۲۹۳۸۱
نشانی: سرافرازان ۱۰- نبش رز ۲- پلاک ۱۱
پايه: ۳