مهندسین مشاور ناظران طرح عمران پادیر پاژ

ناظران طرح عمران پادیر پاژ

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: احسان بختیاری
تلفکس: ۳۷۶۰۳۹۷۲
نشانی: بلوار سجاد، خیابان بهارستان ۱۸، ابن سینا ۱۴ مینا ۴ پلاک ۵۵ طبقه همکف
پایه:۳