مهندسین مشاور مهارسیلاب خراسان

مهار سیلاب خراسان

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مديرعامل: مهدي شاهرانده
تلفکس: ۳۵۱۴۲۶۹۸
نشانی: میدان نمایشگاه- بلوار میثاق- هاشمی ۱- آزاده ۳۶- پلاک ۶۶- واحد ۱۷
پايه: ۳