مهندسین مشاور قلم نیروی خراسان

قلم نیروی خراسان

تخصص: توزیع نیرو
مدیرعامل: مهدی جنتی منظری
تلفکس: ۳۸۹۱۰۴۰۰
نشانی: وکیل آباد ۵۱ ، شهید قانع ۶ ، پلاک ۶۰
پايه: ۳