مهندسین مشاور فنی خاوران شرق قهستان

فنی خاوران شرق قهستان

تخصص: ساختمان
مدیر عامل: امین کریمی
تلفن: ۳۸۴۵۹۶۹۳
نشانی: خیابان ابن سینا- نبش ابن سینا ۸ – پلاک ۱۱۶/۱
پایه: ۳