مهندسین مشاور فضازیست

فضازیست 

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: فرشاد تاتاری
تلفن: ۶-۳۸۹۲۰۱۰۳ فکس: ۳۸۹۲۰۱۰۷
نشانی: بلوار وکیل آباد- بلوار هنرستان- هنرستان ۳۳- پلاک ۱۵
پایه:۳