مهندسین مشاور فضازیست شرق

فضازیست شرق

تخصص: طراحی شهری
مدیر عامل: فرشاد تاتاری
تلفن: ۶-۳۸۹۲۰۱۰۳ فکس: ۳۸۹۲۰۱۰۷
نشانی: بلوار وکیل آباد- بلوار هنرستان- هنرستان ۳۳- پلاک ۱۵
پایه:۳