مهندسین مشاور فضازیست شرق

فضازیست شرق

تخصص: مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی
مدیر عامل: فرشاد تاتاری
تلفن: ۶-۳۸۹۲۰۱۰۳ فکس: ۳۸۹۲۰۱۰۷
نشانی: بلوار وکیل آباد- بلوار هنرستان- هنرستان ۳۳- پلاک ۱۵
پایه