مهندسین مشاور فضازیست شرق

فضازیست شرق

تخصص: ساماندهی و توانمندسازی بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی
مدیر عامل: فرشاد تاتاری
تلفن: ۶- ۳۸۹۲۰۱۰۳   فکس: ۳۸۹۲۰۱۰۷
نشانی: بلوار وكيل آباد -بلوار هنرستان- هنرستان ۳۳ – پلاک ۱۵
پايه: ۳