مهندسین مشاور فضازیست شرق

فضازیست شرق

تخصص: شهرسازی
مدیر عامل: فرشاد تاتاری
تلفن: ۶-۳۸۹۲۰۱۰۳- فکس: ۳۸۹۲۰۱۰۷
نشانی: بلوار وکیل آباد- بلوار هنرستان- هنرستان ۳۳- پلاک ۱۵
پايه: ۳