مهندسین مشاور عمران جویاب بیهق

عمران جویاب بیهق

تخصص: کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
مدیر عامل: جواد رحمانی ثقیه
تلفن: ۴۴۴۴۵۸۲۰
نشانی: سبزوار-بلوار خوش بین-روبروی خوش بین ۹- طبقه فوقانی داروخانه نجاتی پور
پايه: ۳