مهندسین مشاور عمران تدبیر آسیا

عمران تدبیر آسیا

تخصص: سیستم های ریلی
مدیرعامل: امید شیخی کاریزکی
تلفکس: ۳۶۰۶۹۰۵۰۳۶۰۷۴۴۲۲۳۶۰۷۹۹۲۲ 
نشانی: بلوار وکیل آباد- وکیل آباد۱۷(معاد)- بین معاد ۲۴ و ۲۶- پلاک ۱۷۹- طبقه اول
پايه: ۳