مهندسین مشاور طوس پیدایش پارس

طوس پیدایش پارس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: محسن ریاحی
تلفن: ۳۷۶۳۵۸۲۵ فکس: ۳۷۶۳۵۸۲۷
نشانی: بلوار سجاد- خیابان پیام -پیام ۱۰ پلاک ۱۲
پایه: ۳