مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب

تخصص: خطوط انتقال نفت و گاز
مدیر عامل: سعید نی ریزی
تلفن:۳۷۶۸۴۰۹۱   فکس: -۳۷۶۸۸۸۶۸
نشانی: بلوار خیام- خیابان پیام- نبش پیام۴
پايه: ۳