مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب

تخصص: شیلات و آبزیان
مدیرعامل: سعید نی ریزی
تلفن: ۳۷۶۸۴۰۹۱  فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸
نشانی: بلوارخیام – خیابان مهندس (پیام سابق)- نبش مهندس ۴- پلاک ۱۴
پايه: ۳