مهندسین مشاور طوس آب

طوس آب

تخصص: بازرسی فنی
مدیر عامل: سعید نی ریزی
تلفن: ۳۷۶۸۴۰۹۱ – ۳۷۶۵۶۸۳۴ فکس: ۳۷۶۸۸۸۶۸
نشانی: بلوار خیام- خیابان مهندس(پیام سابق) – نبش مهندس ۴-پلاک ۱۴
پایه: ۳