مهندسین مشاور طرح و عمران پاژ

طرح و عمران پاژ

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: وحید فانی
تلفکس: ۷۲-۳۷۶۰۳۹۷۰
نشانی: بلوار سجاد- بهارستان۱۸- خیابان مینا۴- پلاک۵۵
پایه: ۳