مهندسین مشاور طرح و توسعه آزمون خاک

طرح و توسعه آزمون خاک

تخصص: ژئوتکنیک
مدیرعامل: سهراب جهانی باشی
تلفکس: ۳۷۲۸۳۴۷۲
نشانی: توس۱ – شهید طالبی ۳- پلاک ۲۲- طبقه منفی ۱
پایه