مهندسین مشاور طرح و آمایش پارس

طرح و آمایش پارس

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیر عامل: حسین بشیر
تلفن: ۳۷۶۷۳۱۵۵  فکس: ۳۷۶۷۳۱۵۴
نشانی: بلوار ملک آباد – فرهاد ۱۷ – نبش تقاطع اول – پلاک ۹
پایه: ۳