مهندسین مشاور طرح فردوس برین

طرح فردوس برین

تخصص: ساختمان

مدیر عامل: سهیل ذره بین ایرانی
تلفکس: ۳۷۶۵۸۲۸۴
نشانی: فرهاد۲۴- ساختمان ستاره- طبقه ۴- واحد ۴۰۴
پایه: ۳