مهندسین مشاور طرح آوران خراسان

طرح آوران خراسان

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیرعامل: سید رضا حسینی
تلفکس: ۳۸۹۰۴۳۹۸
نشانی: هفت تیر- بلوار ارشاد-  ارشاد ۷- پلاک ۵۰
پایه:۳