مهندسین مشاور طرح آوران خراسان

طرح آوران خراسان

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیرعامل: سید رضا حسینی
تلفکس: ۳۸۶۷۷۵۶۲
نشانی: بین صیاد شیرازی ۳۰ و ۳۲- پلاک ۸۳- واحد۳
پایه:۳