مهندسین مشاور طرح آوران خراسان

طرح آوران خراسان 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: سید رضا حسینی
تلفکس: ۳۸۹۰۴۳۹۸
نشانی: هفت تیر- بلوار ارشاد-  ارشاد ۷- پلاک ۵۰
پایه: ۳