مهندسین مشاور طرح آوران خراسان

طرح آوران خراسان 

تخصص: ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
مدیرعامل: سید رضا حسینی
تلفکس: ۳۸۶۷۷۵۶۲
نشانی: بین صیاد شیرازی ۳۰ و ۳۲- پلاک ۸۳- واحد۳
پایه: ۳