مهندسین مشاور شهر مثبت پویا

شهر مثبت پویا

تخصص: شهرسازی
مدیرعامل: حجت حاتمی نژاد
تلفکس: ۳۸۸۰۰۶۲۴
نشانی: بلوار هاشمیه- بلوار پیروزی- پلاک صفر- طبقه منفی یک
پايه: ۳