مهندسین مشاور شهر زیبای خاوران

شهر زیبای خاوران 

تخصص: طراحی شهری
مديرعامل: امین کدخدائی
تلفن: ۳۸۴۸۰۰۴۴ -۳۸۴۸۰۰۶۶ فکس: ۳۸۴۸۰۰۵۵
نشانی: خیابان سناباد- بین سناباد۳۴و۳۶- پلاک ۳۵۶- طبقه اول
پایه:۳