مهندسین مشاور شهر زیبای خاوران

شهر زیبای خاوران

تخصص: شهرسازی
مديرعامل: امین کدخدائی
تلفن: ۳۸۴۸۰۰۴۴ -۳۸۴۸۰۰۶۶ فکس: ۳۸۴۸۰۰۵۵
نشانی: خیابان سناباد- بین سناباد۳۴و۳۶- پلاک ۳۵۶- طبقه اول
پايه: ۳