مهندسین مشاور شارستان طرح

شارستان طرح

تخصص: ساختمان های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی
مدیر عامل: محمدرضا مهدوی
تلفکس : ۳۸۱۱۲۵۳۰
نشانی:خیابان کوهسنگی – کوهسنگی۴ – پلاک ۱۰ – واحد ۱۰
پایه